Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Βοήθεια Επικοινωνία


Το Στάδιο 3 , το οποίο αφορά την πιλοτική εφαρμογή, την εσωτερική διαμορφωτική αξιολόγηση και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής.

Το Στάδιο αυτό περιλαμβάνει τρία Πακέτα Εργασίας :

Πακέτο Εργασίας 3.1 Πιλοτική Εφαρμογή Υλικού.

 • Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτού του Πακέτου Εργασίας θα υλοποιηθούν δραστηριότητες που αφορούν την υποβολή του υλικού στο ΥΠΕΠΘ, την επιλογή των σχολικών μονάδων που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή, καθώς και την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής στις επιλεγμένες σχολικές μονάδες. Βασικός και αποκλειστικός στόχος της πιλοτικής εφαρμογής είναι να διαπιστωθούν οι τυχόν ασάφειες, ελλείψεις ή παραλείψεις του υλικού και γενικά οι δυσκολίες χρήσης και αξιοποίησής του. Ακόμη, να διαπιστωθεί ο τρόπος που οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με την ειδικότητα, το φύλο και άλλα δημογραφικά τους στοιχεία υποδέχονται και αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο υλικό.
 • Η πιλοτική εφαρμογή του βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού προβλέπεται να γίνει σε δύο (2) διαφορετικές Εκπαιδευτικές Περιφέρειες από τις 13 που αριθμεί συνολικά η χώρα. Από κάθε Εκπαιδευτική Περιφέρεια θα συμμετάσχει μία (1) Διεύθυνση Α/θμιας και μία (1) Διεύθυνση Β/θμιας. Από κάθε Διεύθυνση θα επιλεγεί ένα σχολείο ανά βαθμίδα και τύπο. Δηλαδή, ένα (1) δημοτικό, ένα (1) γυμνάσιο, ένα (1) ενιαίο λύκειο, ένα (1) ΤΕΕ - ΣΕΚ. Σε ό,τι αφορά ειδικά τα Νηπιαγωγεία, ο αριθμός των σχολείων που θα συμμετάσχει στην Πιλοτική Εφαρμογή θα είναι πέντε (5) σε κάθε Εκπαιδευτική Περιφέρεια, δηλαδή συνολικά δέκα (10) Νηπιαγωγεία.
 • Ο αριθμός των εκπαιδευτικών Α/θμιας, που προβλέπεται να συμμετάσχει στην πιλοτική εφαρμογή θα είναι συνολικά δέκα (10) νηπιαγωγοί, πέντε (5) ανά Εκπαιδευτική Περιφέρεια και τέσσερις δάσκαλοι/ες (4), δύο (2) ανά Εκπαιδευτική Περιφέρεια. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών της Β/θμιας προβλέπεται να είναι συνολικά 24, οκτώ (8) καθηγητές/τριες και από τα δύο (2) Γυμνάσια, και ίδιος αριθμός καθηγητών/τριών από τα δύο (2) Ενιαία Λύκεια και από τα δύο (2) ΤΕΕ-ΣΕΚ αντιπροσωπευτικά ως προς το φύλο και την ειδικότητα.
 • Με βάση τα παραπάνω αναλυτικά στοιχεία προκύπτει ότι στη φάση της πιλοτικής εφαρμογής θα συμμετάσχουν συνολικά: 18 σχολικές μονάδες, 38 εκπαιδευτικοί και 760 μαθητές/τριες .

Πακέτο Εργασίας 3.2 Αξιολόγηση Πιλοτικής Εφαρμογής.

 • Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτού του Πακέτου Εργασίας θα υλοποιηθούν δραστηριότητες που αφορούν την υλοποίηση της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής. Περιλαμβάνονται δράσεις σχεδιασμού, σύνταξης και αποστολής ερωτηματολογίων αξιολόγησης στις επιλεγμένες σχολικές μονάδες, καθώς και δράσεις επεξεργασίας των συλλεγέντων ερωτηματολογίων. Η επεξεργασία και η αποτίμηση των ερωτηματολογίων θα έχει ως αποτέλεσμα μια έκθεση προτάσεων αναφορικά με τη βελτίωση του βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού.

Πακέτο Εργασίας 3.3 Βελτίωση Εκπαιδευτικού Υλικού.

Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτού του Πακέτου Εργασίας θα υλοποιηθούν δραστηριότητες που αφορούν την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης που διενεργήθηκε στο προηγούμενο πακέτο εργασίας για τη βελτίωση και οριστικοποίηση του βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου και ψηφιακού). Στο πακέτο εργασίας αυτό προβλέπεται λοιπόν η βελτίωση:

 • του Βιβλίου / Εγχειριδίου για τους εκπαιδευτικούς,
 • του Βιβλίου- Νέα Επαγγελματικά Προφίλ,
 • των Συμπληρωματικών Φυλλαδίων,
 • του Βιβλίου-Συλλογής Δοκιμίων,
 • του Οπτικοακουστικού / πολυμεσικού υλικού, και
 • του Διαδικτυακού Τόπου και του ψηφιακού περιεχομένου του.

Το διορθωμένο και εμπλουτισμένο υλικό θα υποβληθεί στη ΔΣΕΠΕΔ και στη συνέχεια στην Αρμόδια Επιτροπή έγκρισης σχολικών βιβλίων του ΥΠΕΠΘ, προκειμένου να πιστοποιηθεί και να επικυρωθεί η εισαγωγή του σε όλες τις σχολικές μονάδες Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και ΤΕΕ-ΣΕΚ της χώρας για να αρχίσει η διευρυμένη εφαρμογή.

  click here to read the project's description in english