Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Βοήθεια ΕπικοινωνίαΓιατί ένας ακόμη διαδικτυακός τόπος

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου "Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία" που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην Πρωτοβάθμια(Νηπιαγωγείο, Δημοτικό) και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ/ΕΠΑ.Σ), με την αξιοποίηση ειδικού εκπαιδευτικού υλικού.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα προσφέρονται στο οικείο πεδίο της ιστοσελίδας. Από το Τεχνικό Δελτίο του Έργου προβλεπόταν η δημιουργία ενός Διαδικτυακού Τόπου. Η ιστοσελίδα που έχετε επισκεφτεί σχεδιάστηκε και λειτούργησε δοκιμαστικά, όπως άλλωστε όλα τα εκπαιδευτικά υλικά που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο της Πιλοτικής Εφαρμογής του Έργου.

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής και διαμορφωτικής φάσης έγιναν βελτιώσεις με βάση τις προτάσεις που έγιναν από όσους/ες (Στελέχη του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και τους/τις εκπαιδευτικούς) συμμετείχαν στη φάση της δοκιμαστικής διαδικασίας και της εσωτερικής-διαμορφωτικής αξιολόγησης.

Η ιστοσελίδα και το υλικό της προσφέρεται για αξιοποίηση από:

Εκπαιδευτικούς
Μαθητές/ μαθήτριες
Γονείς
Στελέχη της εκπαίδευσης
Συγγραφείς σχολικών εγχειριδίων
Ερευνητές και ερευνήτριες
Δημοσιογράφους

και γενικά από όσους/-ες ενδιαφέρονται για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εκπαιδευτική διαδικασία και ευρύτερα στην κοινωνία.

Στόχος της δημιουργίας του διαδικτυακού τόπου είναι α) η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο για πληροφόρηση, ενημέρωση και γενικά ενασχόληση με τη θεματική του φύλου
και
β) η εξοικείωση των παραπάνω ομάδων αναφοράς με τη χρήση του διαδικτύου σε συνδυασμό με την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Σήμερα, η πληροφόρηση μας κατακλύζει και είναι διαθέσιμη για “ανάκληση”. Η “κοινωνία της γνώσης” και της “πληροφορίας” υπόσχεται πολλά. Ποιος όμως είναι ο μηχανισμός ελέγχου αυτών των πληροφοριών; Η πλημμυρίδα της πληροφορίας εξαντλεί την απορροφητική μας ικανότητα, τη συγκέντρωση προσοχής και τα όρια της διαύγειάς μας. Μας συνθλίβει κάτω από το φορτίο της “εγκυκλοπαίδειας του στιγμιαίου” σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία υπερπληροφόρησης. Ο Ν. Πόστμαν το είχε πει αποκαλυπτικά: Μόλις τώρα καταλαβαίνουμε “πόσο οδυνηρά υποφέρουμε από την πλημμυρίδα των πληροφοριών, από πληροφορίες χωρίς νόημα – πληροφορίες χωρίς μηχανισμούς ελέγχου”.

Σε αυτό το νέο πεδίο των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών δικτύων και της “διαδικτυακής μανίας” του κυβερνοχώρου παρεμβαίνουμε με προϋποθέσεις κριτικού τεχνολογικού εναλφαβητισμού και κριτικής υπερ-ανάγνωσης συνδέοντάς την με την οικεία πράξη της συμβατικής ανάγνωσης του έντυπου υλικού που έχει παραχθεί. Έχουμε επιλέξει και έχουμε οργανώσει το υλικό που σας προσφέρουμε σε θεματικά πεδία και θέσεις εργασίας με τρόπο που να εμπλουτίζει συστηματικά το έντυπο υλικό που έχει παραχθεί και που προσφέρεται για λειτουργική σύνδεση και αξιοποίηση στην πράξη, με βασικό σκοπό την ανάδειξη και την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση.

Το υλικό της ιστοσελίδας εμπεριέχει ιδέες και προτάσεις για ενασχόληση των μαθητών, μαθητριών και των εκπαιδευτικών (αλλά και των άλλων χρηστών) με θέματα που αφορούν στις διαφυλικές σχέσεις.

Όπως προβλέπεται, σε κάθε σχολική μονάδα θα διατεθεί μόνο ένας φάκελος του εκπαιδευτικού υλικού που έχει παραχθεί. Από αυτήν την άποψη η ιστοσελίδα προσφέρει τη δυνατότητα:
α) αναζήτησης του υλικού που έχει παραχθεί σε ηλεκτρονική μορφή
και
β) εμπλουτισμού του έντυπου υλικού με πρόσθετα δεδομένα, ιδέες και προτάσεις.

Συγκεκριμένα, ο διαδικτυακός τόπος προσφέρει:

 • μία θέση περιγραφής του υλοποιούμενου έργου,
 • μία θέση παρουσίασης των συνεργατών και συνεργατιδών του Έργου - οργανόγραμμα,
 • μία θέση για επικοινωνία με την Επιστημονικά Υπεύθυνη και τα στελέχη του Έργου,
 • μία θέση με ανακοινώσεις π.χ. για συνέδρια και γενικά για εκδηλώσεις που σχετίζονται και αφορούν στις διαφυλικές σχέσεις,
 • μία θέση βιβλιογραφικού οδηγού,
 • μια θέση όπου παρουσιάζονται βιβλία σχετικά με τη θεματική του φύλου,
 • μία θέση για τις εκθέσεις και το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί και έχει δοθεί σε έντυπη μορφή στους/τις εκπαιδευτικούς. Στο υλικό εμπεριέχονται και ενδεικτικές ασκήσεις ευαισθητοποίησης,
 • μία θέση κειμένων για την ημέρα της γυναίκας,
 • μία θέση με Αφιερώματα του ημερήσιου και περιοδικού τύπου για τη γυναίκα,
 • μία θέση όπου προσφέρεται, ανά θεματικές, σχετικό υλικό που έχει παραχθεί από άλλους φορείς,
 • μία θέση για τα Προγράμματα Σπουδών Φύλου που υλοποιούνται στα Ελληνικά Πανεπιστήμια,
 • μία θέση όπου παρουσιάζονται διάφορες σχετικές με τη θεματική του φύλου έρευνες και μελέτες, ταξινομημένες σε κατηγορίες όπως: εργασία, εκπαίδευση, ρόλοι – στερεότυπα κ.λπ.,
 • μία θέση όπου παρατίθενται ανά θεματικές ενότητες άρθρα του ημερήσιου και περιοδικού τύπου που αφορούν στη θεματική του φύλου,
 • μία θέση όπου παρουσιάζονται οι δικτυακοί τόποι σχολείων της επικράτειας τα οποία υλοποίησαν προγράμματα σχετικά με την ισότητα των φύλων και στους οποίους ο/η επισκέπτης/ρια είναι δυνατό να αναζητήσει καλές πρακτικές,
 • μία θέση με φωτογραφικό υλικό, οργανωμένο ανά θεματικές ενότητες, το οποίο είναι δυνατό να αξιοποιηθεί από τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες,
 • μία θέση όπου παρουσιάζονται σχετικές με τη θεματική του φύλου κινηματογραφικές ταινίες και ντοκιμαντέρ,
 • μία περιοχή download, όπου ο/η επισκέπτης/τρια θα έχει τη δυνατότητα να «κατεβάσει» σχετικό με τη θεματική του φύλου οπτικό-ακουστικό υλικό,
 • μία θέση θεματικών συζητήσεων, δηλαδή, ασύγχρονη (σε μη πραγματικό χρόνο), και εξ αποστάσεως ανταλλαγή απόψεων:
  • μία περιοχή ανοικτής συζήτησης μαθητών/τριών για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις διαφυλικές σχέσεις (chat),
  • μία περιοχή ανοικτής συζήτησης των επιστημονικών συνεργατών/ιδών του Έργου με τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες, κατά τη διάρκεια της Διευρυμένης Εφαρμογής του Έργου, προκειμένου να συμμετέχουν όλοι/ες οι συντελεστές σε ένα γόνιμο διάλογο από τον οποίο μπορούν να προκύψουν σημαντικά συμπεράσματα για την προώθηση, ένταξη και ενσωμάτωση των σκοπών του Προγράμματος στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία (forum),
 • μία θέση ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Έργου από τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες που θα συμμετέχουν στη Διευρυμένη Εφαρμογή,
 • μία θέση με χρήσιμους «ελληνόγλωσσους» συνδέσμους (links) ταξινομημένους κατά φορέα όπως π.χ.: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΑΕΙ, ΤΕΙ, Βιβλιοθήκες, Γ.Γ.Ι, ΚΕΘΙ, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας κ.λπ.,
 • μία θέση με κατάλογο ξενόγλωσσων διαδικτυακών τόπων (links) με σύντομη παρουσίαση, οι οποίοι είναι ταξινομημένοι σε τέσσερις θεματικές υποκατηγορίες: εκπαίδευση, εργασία, έρευνα και δοκίμια, στρατηγικές και πρακτικές ευαισθητοποίησης,
 • μία θέση με συνδέσεις (links) με τους φορείς χρηματοδότησης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου.

Ο Διαδικτυακός τόπος προβλέπεται μετά την αποπεράτωση του Έργου, με τις κατάλληλες διεργασίες από τον ανάδοχο φορέα, να μεταφερθεί και να ενταχθεί στις υποδομές του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Η πράξη της ανάγνωσης σε έναν Η/Υ δεν είναι ίδια με την ανάγνωση εντύπων, δηλαδή βιβλίων, περιοδικών κτλ.: η ταχύτητα, οι παύσεις, η συγκέντρωση, η εμβάθυνση, το πήγαινε-έλα, η επανάληψη κ.ο.κ. είναι δείκτες που διαφοροποιούν τις δύο μορφές ανάγνωσης. Ο όγκος πληροφόρησης, η ταχύτητα πρόσβασης, η δομή της ιστοσελίδας που είναι μια σειρά διασυνδεόμενων κειμένων κ.α. κάνουν την ανάγνωση να εμπλέκεται σε άλλες κοινωνικές σχέσεις. Οι σύνδεσμοι είναι σχεσιακές συνδέσεις που δημιουργούν με την υπερκειμενική δομή μιας ιστοσελίδας νέες προτάσεις εναλφαβητισμού. Πάντα, βέβαια, υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης…

Σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση, περιμένοντας τις ιδέες σας, τις προτάσεις σας και υλικό για τον παραπέρα εμπλουτισμό του προγράμματος και της ιστοσελίδας του.

Είμαστε στη διάθεσή σας

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος

Ελένη Μαραγκουδάκη

  click here to read the project's description in english