Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Βοήθεια Επικοινωνία


Το βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα παραχθεί στα πλαίσια της Πράξης 4.1.1.δ, θα απευθύνεται βασικά στους/στις εκπαιδευτικούς και θα τους παρέχει ιδέες, προτάσεις και γενικά θα τους/τις ενισχύει να εισάγουν την οπτική του φύλου στην εκπαιδευτική διαδικασία είτε εντός είτε εκτός διδακτικών ωρών.

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου προβλέπεται να παραχθεί βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό σε δύο μορφές:

α) σε έντυπη και β) σε ηλεκτρονική

Αμέσως παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά και επιγραμματικά το περιεχόμενο του έντυπου και του ηλεκτρονικού βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού.

Περιεχόμενο του έντυπου βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού

Το έντυπο βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει συνολικά τέσσερα (4) πακέτα. Τα τρία (3) από αυτά προσφέρονται για χρήση από τους/τις εκπαιδευτικούς με τους/τις μαθητές/τριες. Τα πακέτα αυτά είναι:

1ο πακέτο: Βιβλίο-εγχειρίδιο για τους/τις εκπαιδευτικούς

1ο πακέτο: Βιβλίο-εγχειρίδιο για τους/τις εκπαιδευτικούς

2ο πακέτο: Βιβλίο για τα νέα επαγγελματικά προφίλ και

3ο πακέτο: Φυλλάδια συμπληρωματικά των σχολικών εγχειριδίων

Το 4ο πακέτο, που επιγράφεται «Βιβλίο-συλλογή δοκιμίων», απευθύνεται αποκλειστικά στους/στις εκπαιδευτικούς και αποσκοπεί να συμβάλλει στην ευρύτερη κατάρτιση και ευαισθητοποίησή τους στη θεματική του φύλου.

Η ερευνητική ομάδα έχει αναλάβει την ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων και τη διερεύνηση σχετικής βιβλιογραφίας και συμμετέχει στη συγγραφή της πιλοτικής έκδοσης. (Εκθέσεις έρευνας ομάδας)

Η επιστημονική ομάδα έχει την εποπτεία της ερευνητικής ομάδας και την ευθύνη της συγγραφής της πιλοτικής έκδοσης του υλικού.

Περιεχόμενο του ηλεκτρονικού βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού

Το ηλεκτρονικό βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει δύο (2) πακέτα:

1ο πακέτο: Οπτικοακουστικό/ πολυμεσικό υλικό

2ο πακέτο: Δικτυακός τόπος/ Ιστοσελίδα

  click here to read the project's description in english