Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Βοήθεια Επικοινωνία


«Οδηγός Καλών Πρακτικών για το συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

Η παρούσα έκδοση είναι ένα από τα αποτελέσματα του προγράμματος «Καλές Πρακτικές για το Συνδυασμό Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», που διεξήχθη στο πλαίσιο του Τέταρτου Προγράμματος Δράσης για Ίσες Ευκαιρίες Γυναικών και Ανδρών και οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Γυναικών, έναν αυτόνομο οργανισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Θεμάτων της Ισπανίας.

Η έκδοση του «Οδηγού Καλών Πρακτικών για τη Συμφιλίωση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» είναι σημαντική, εφόσον ο συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής είναι ένα σοβαρό ζήτημα και για γυναίκες και για άνδρες. Οι δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, ιδίως οι μητέρες, να βρουν και να διατηρήσουν μια αμειβόμενη εργασία, οι βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις, κατά τις οποίες οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για τη φροντίδα της οικογένειας και οι πολιτισμικές παραδόσεις, που θέλουν τους άνδρες να είναι οι βασικοί προμηθευτές, αποτελούν παράγοντες, που μπορούν να επιδεινώσουν την ανισότητα.

Στόχος αυτού του Οδηγού είναι να συμβάλει προς μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, όσον αφορά το ζήτημα του συνδυασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής αλλά και προς τη διάδοση του περιεχόμενου του μεταξύ των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, που, άμεσα ή έμμεσα, συμμετέχουν σ' αυτόν τον τομέα. Σ' αυτούς περιλαμβάνονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων, η δημόσια διοίκηση, οι οργανισμοί ισότητας, οι δικαστές, οι επιθεωρητές εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), οι επιχειρήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και, εν ολίγοις, κάθε γυναίκα και κάθε άνδρας.

Ο Οδηγός αποτελείται από έντεκα κεφάλαια. Τα πρώτα δύο προσφέρουν μία γενική άποψη του θέματος του συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και παραθέτουν βασικές έννοιες, στατιστικές και δείκτες, καθώς και την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Τα κεφάλαια αυτά σκοπεύουν να βοηθήσουν τον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα τα κεφάλαια που ακολουθούν. Τα υπόλοιπα κεφάλαια είναι οργανωμένα σύμφωνα με ορισμένα θέματα-κλειδιά για το συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής: χρόνος εργασίας και ωράρια λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, άδειες, δομές στήριξης, συλλογική διαπραγμάτευση, εγγυήσεις δικαιωμάτων, εκπαίδευση και κατάρτιση, μέσα ενημέρωσης και θετικές δράσεις. 

 

  click here to read the project's description in english